กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง (The Comptroller General’s Department) Slotxo เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐบาลไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน แล้วก็ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูก มีวินัย คุ้ม โปร่งใส และจากนั้นก็สามารถตรวจดูได้

โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให้บริการข้อแนะนำปรึกษาหารือทางด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจตราภายใน การจัดการเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ การกระทำการเกี่ยวกับการจัดการเงินคงคลังให้มีใช้จ่ายอย่างพอเพียง รวมทั้งการเสนอข้อมูลในเชิงวิธีการเงินแก่ฝ่ายบริหาร

โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเกิดเสถียรภาพทางการโกดัง รวมทั้งจัดแจงเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐ การดูแลดูแลกลยุทธ์และมาตรฐานค่าตอบแทน ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ ดังต่อไปนี้

1) ควบคุมการเบิกชำระเงินแผ่นดิน

2) ควบคุมการใช้ชำระเงินของส่วนราชการ

3) ควบคุมงบประมาณพนักงานภาครัฐ

4) ส่งเสริมหลักการของกระทรวงการคลังและก็รัฐบาล

เรื่องราวรวมทั้งที่ไปที่มา

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ทรงให้แบรนด์ “พระราชบัญญัติสำหรับกรมพระโกดังมหาเงินทองแลกเปลี่ยนล่าวถึงกรมต่างๆ” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 5 แรม 12 เย็น พ.ศ. 2418 ในการนี้ ได้แยกกรมท่าออกมาจากกรมพระโกดัง และก็ตั้งที่ทำงานสำหรับในการงานโกดังในหอรัษฎากรพิพัฒน์

ช่วงวันที่ 7 เดือนตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก109 (พ.ศ. 2433) ได้มีการแบรนด์พระราชบัญญัติพระธรรมนูญหน้าที่ราชการ กระทรวงพระโกดังมหาสินทรัพย์ กำหนดให้กระทรวงพระโกดังมหาเงินทอง มีหน้าที่จ่ายรักษาเงินแผ่นดิน อีกทั้งสรรพราชสมบัติพัสดุทั้งหมดทั้งปวง กับถือบัญชีพระราชทรัพย์สิน รับผิดชอบสำหรับแผ่นดินทั้งหมดทั้งสิ้น และเก็บภาษีอากรเงินขึ้นแผ่นดิน โดยแบ่งงานออกเป็น 13 กรม เพื่อเป็นระบบกฎที่ต้องปฏิบัติตามแบบสากล Slot และก็แบ่งกรมตามภารกิจ งานที่ต่างกันออกไป อย่างชัดเจน มี “กรมเจ้ากระทรวง” 5 กรม ดังเช่น กรมพระโกดังกลาง กรมสารบาญชี กรมตรวจ กรมเก็บ แล้วก็กรมพระโกดังข้างที่ “กรมขึ้น” 8 กรม แบ่งเป็น กรมเจ้าจำนวนเก็บภาษีอากร 5 กรม ยกตัวอย่างเช่น กรมส่วย กรมสรรพากร กรมสรรพภาษี กรมที่ดิน แล้วหลังจากนั้นก็ด่านศุลกากร และก็กรมทำการแผ่นดิน 3 กรม ได้แก่ กรมนกกระสาผสมสิทธิการ กรมงานพิมพ์บัตร แล้วก็กรมราชพัสดุ

“กรมสารบาญชี” หรือ กรมบัญชีกลางในตอนนี้ ก็เลยเกิด ตอนวันที่ 7 ต.ค. พุทธศักราช 2433 มีบทบาท สำหรับรับชำระเงินแผ่นดินรวมทั้งถือสารบาญชีพระราชสินทรัพย์ทั้งหมดทั้งปวง โดยมีอธิบดีรับผิดชอบการทั้งสิ้น มีรองอธิบดีสำหรับช่วยการแทน แล้วก็มีนายเวร 4 นายหมายถึงเวรรับ เวรจ่าย เวรธนาคาร สล็อต รวมทั้งเวรบาญชี โดยแต่ละนายเวร มีบทบาทดังนี้ 1. เวรรับ สำหรับรับเงิน หรือราชสมบัติทั้งหมด รวมทั้งทำบาญชีรายได้ 2. เวรจ่าย สำหรับชำระเงิน หรือราชสมบัติทั้งสิ้น และก็ทำบาญชีค่าใช้จ่าย 3. เวรธนาคาร สำหรับทำบาญชีเงินรับจ่ายในนานาประเทศ และก็เป็นธุรการเปลี่ยน หรือฝากเงินธนาคาร 4. เวรบาญชี สำหรับรักษาบาญชีพระราชทรัพย์สมบัติ บาญชีรายงบประมาณ บาญชีหนี้สินหลวง แล้วก็ใบเบิก ใบนำ ใบเสร็จรับเงิน อีกทั้งรีบหนี้สินหลวง

โดยได้โปรดกรุณาเกล้าฯ แต่งให้พระยานรนารถยนต์ภักดีศรีรัษฎากร (เอมในมหาชัย) เป็นอธิบดีกรมสารบาญชีคนแรก แล้วก็ขอความปรานีเกล้าฯ ให้ พระวรวงศ์เธอท่านเจ้าพร้อมวงศ์อธิราช ด้อยกว่าอธิบดี กับทรงแต่งให้มิสเตอร์ แอล.เอ็ม.เอ็ม.ครอส (Mr.L.M.M.Cross) Slotxo เป็นผู้ช่วยอธิบดีที่ปรึกษากับการบัญชีทั้งปวง ต่อมา เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยโปรดเกล้าฯ ให้แบรนด์พระราชบัญญัติกรมสารบาญชีขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 กอง มี กองบาญชีตรงกลาง กองรับ แล้วก็กองจ่าย กับหน้าที่ 4 นายเวรเป็นเวรรับ เวรจ่าย เวรมาตรฐาน (เวรแบงค์เดิม) รวมถึงเวรบาญชี เพื่อกำหนดหน้าที่ข้างในกรมให้เป็นสัดส่วน แจ่มแจ้ง และก็ควรขึ้น

ครั้นเมื่อถึงในยุคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอความกรุณาเกล้าฯ ให้ทรงกรมตรวจเงินแผ่นดินขึ้นในกระทรวงพระคลังเก็บของมหาทรัพย์สิน เมื่อ พุทธศักราช 2458 โดยให้รวม “กรมตรวจ” แล้วก็ “กรมสารบาญชี” เข้าด้วยกัน แล้วก็แปลงชื่อเป็น “กรมบาญชีกึ่งกลาง” ช่วงวันที่ 18 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2458 ในครั้งนี้ทำให้กรมบาญชีกึ่งกลางมีภารกิจหนักขึ้น โดยเป็นทั้งยังผู้เก็บประมวลบัญชีรายได้รวมทั้งค่าใช้จ่ายของแผ่นดิน วางรูป แล้วก็เสนอแนะการบัญชีแก่ข้าราชการสำนักงานเบิกจ่าย คิดเงินผลตอบแทน รักษาเงินแผ่นดิน สอบปากคำการเบิกจ่ายในราชการแผ่นดิน xo slot รวมทั้งการไต่สวน และก็กล่าวเตือนข้าราชการต่างๆสำนักงานคิดบัญชีผลตอบแทนรายได้ของแผ่นดินนำส่งพระคลังเก็บของ

แล้วก็ตอนวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางกฎระเบียบกรมในกระทรวงพระคลังเก็บของได้แปลงชื่อ กรมบาญชีกึ่งกลาง เป็น ” กรมบัญชีกลาง ” jokergame เพื่อสะท้อนภาระหน้าที่งานให้กระจ่าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2557 ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางไว้
ดังนี้

ให้ กรม บัญชี กึ่งกลาง รับ สมัคร งาน มีการคิดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้ชำระเงินแผ่นดิน รวมทั้งของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูก มีวินัยคุ้ม โปร่งใส และก็สามารถพิจารณาได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กึ่งกลางให้หน่วยงานภาครัฐปฏิยัว่ากล่าว การให้บริการข้อเสนอขอความเห็นทางด้านการเงินการเงิน การบัญชี การวิเคราะห์ข้างใน การจัดการเงินนอกวราวๆ รวมทั้งการพัสดุภัณฑ์ภาครัฐการจัดการเกี่ยวกับการจัดการคงคลังให้ผู้ใช้จ่ายอย่าง พอเพียง joker game และก็การเสนอข้อมูลในเชิงแนวนโยบายคลังเก็บของแก่ฝ่ายบริหาร โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องเพื่อกำเนิดเสถียรภาพทางการคลังเก็บของ และก็ดำเนิการเกี่ยวกัการประมวลผลการเงินภาครัฐ การดูแลมองแบนโยบายและก็ มาตราฐานค่าแรงงานผลประโยชน์ แล้วก็สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง สมัครสอบ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนระบบริหารการคลังของประเทศในด้าน การจัดการเงินคงคลังต่อกระทรวงการคลัง และจากนั้นก็คณะรัฐมนตรี
จัดแจงเกี่ยวกับกกหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติ คำสั่งแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุภาครัฐละการตรวจตรา ข้างในของส่วนราชการ เพื่อส่วนราชการถือปฏิบัติ
จัดแจงเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางและมาตรฐานการจัดซื้อว่าจ้างภาครัฐ
ดำเนินเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางแล้วก็แบรนด์ฐานการควบคุมดูแล แล้วก็การพัฒนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภายในภาครัฐ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐในความรับผิดชอบของกรมและ ติดตามการทำงานแล้วก็การจัดการ ทางการเงินเพื่อนประกอบกิจการพิจารณาชี้นำแนวทางทางการเงินของประเทศ
ควบคุม ดูแล กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน joker รวมถึงตรวจสอการเบิกจ่ายเงินของหน่วยภาครัฐ การก่อหนี้ผูกพัน การนำเงินส่งโกดัง และการถอนคืนเงินรายได้ของส่วนราชการ รวมทั้งใคร่ครวญทำความตกลงสำหรับเพื่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามที่ส่วนราชการขอทำ การตกลง
ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเงินคงคลัง
ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารเงินนออกงบประมาณในด้านดูแลดูแล การต่อว่าดตามให้แต้ม กาใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ การทบทวนความสามารถแล้วก็เหตุจำเป็นในการดำเนินการ
กำหนด แก้ไข และก็ปรับแต่งมาตรฐานค่าแรงงานผลตอบแทน แล้วก็สิทธิประโยชน์ของข้าราชการภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็ดูแลดูแล การจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินเกี่ยวกับการกำหนดมาตราฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบบัญชี ตลอดจนการจัดทำแล้วก็พินิจพิจารณารายงานการเงินของแผ่นดิน
ดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางฝืนของรุ่นที่โดยไม่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ และความยอมรับทางแพ่งของเจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการบุคคลถูกจ้างของส่วนราชการ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการทางด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การสำรวจภายในและจากนั้นก็การพัสดุภาครัฐ
ให้คำปรึกษา ชี้นำ และให้การช่วยเหลือทางด้านวิชาการทางการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุภาครัฐ การตรวจตราภายในแก่ส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานของรัฐ jokergame.store แล้วก็ความประพฤติงานแก่ส่วนราชการรวมทั้งหน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการอื่นใดจากที่กกหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือจากที่กระทวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
หน่วยงานด้านใน
กรมบัญชีกลาง สมัครงาน ที่ทำการผู้ช่วยกรม
สถาบันปรับปรุงเจ้าหน้าที่ด้านการเงินแล้วก็บัญชีภาครัฐ
สำนักควบคุมแล้วก็ปรับปรุงระบบการจัดการการคลังการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กรุ๊ปตรวจตราข้างใน
กรุ๊ปปรับปรุงระบบผู้รับจ้าง
ที่ทำการคลังเก็บของเขต 1-9
กองดูแลและก็ปรับปรุงระบบเงินนอกงบประมาณ
กองความร่วมแรงร่วมใจรวมทั้งความโปรงใสสำหรับเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรุ๊ปปรับปรุงระบบบริหาร
กองบัญชีภาครัฐ
กองบริหารการรับ-ชำระเงินภาครัฐ
กองค่าแรงงานแล้วก็คุณประโยชน์ช่วยเหลือ
สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ
กองฝ่าฝืนและก็แพ่ง
กองที่มีความสำคัญในการรบรวมทั้งแผนงาน
กองสำรวจภาครัฐ
กองการคลังการเงินภาครัฐ
กองข้อบังคับ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ไอทีและก็การติดต่อสื่อสาร

อัพเดทล่าสุด : 16 มิถุนายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)